mask

PROCES CERTYFIKOWANIA LABORATORÓW BADAWCZYCH (NDT)

 

Podmioty zajmujące się wykonywaniem badań nieniszczących muszą gwarantować najwyższą jakość oferowanych usług oraz skrupulatne przestrzeganie obowiązujących procedur. Jest to niezwykle istotne, ponieważ od wyników uzyskanych przez laboratorium badawcze NDT zależy niejednokrotnie bezpieczeństwo eksploatacji poszczególnych urządzeń lub konstrukcji. Wszelkie odstępstwa od przyjętych standardów mogłyby więc okazać się groźne, a przy tym narażać zleceniodawcę na konieczność ponoszenia wysokich kosztów, w razie, gdyby błędy doprowadziły do awarii lub wypadku. Jednym ze sposobów na zapewnienie wiarygodności jest uzyskanie odpowiedniej certyfikacji. Przekonajmy się, jak wygląda ten proces.

Jakie certyfikacje powinny mieć laboratoria NDT?

Certyfikacja wykonana przez uprawnioną jednostkę zewnętrzną daje zleceniodawcy pewność, że otrzymujące je laboratorium badań nieniszczących dysponuje odpowiednim sprzętem i ma wdrożone procedury gwarantujące spełnianie wymogów zawartych w normie, według której uzyskało dokument. W przypadku jednostek zajmujących się badaniami NDT podstawą będzie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Warto pamiętać, że w przypadku laboratoriów badawczych, akredytacja udzielana jest na określone badania laboratoryjne lub technikę badań. Równie ważne, co certyfikacja laboratorium, jest posiadanie właściwych certyfikatów przez pracowników laboratorium. W tym przypadku będzie to certyfikacja wg normy PN-EN ISO 9712:2012 „Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących”.

Czy potrzebne są dodatkowe certyfikaty?

W zależności od branży, w jakiej działa laboratorium potrzebne mogą być również certyfikacje udzielane przez różne instytucje i laboratoria. Dobrymi przykładami będą tu certyfikaty udzielane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) czy Polski Rejestr Statków (PRS) albo Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM). Certyfikacji udzielą też podmioty o znaczeniu międzynarodowym np. Lloyd’s Register of Shipping (LRS).