mask

PORÓWNANIE NORM EN DO ASTM

 

W przypadku badań nieniszczących procedury badawcze mogą być ustalane na podstawie różnych norm. Przekonajmy się, jakie znaczenie dla badań NDT ma wybór konkretnych norm i sprawdźmy, jakie są ich rodzaje.

Jak jest rola norm w badaniach NDT?

Procedura przygotowania programu badań nieniszczących wymaga określenia, według jakich zasad i kryteriów zostanie ono przeprowadzone. Obejmuje to nie tylko wskazanie rodzaju i zakresu badania czy jego celu, ale także sprecyzowanie w oparciu, o które normy zostanie wykonane. W większości przypadków będzie to uzależnione od wymagań podmiotu, który zleca badania NDT – w wielu obszarach istnieją ścisłe regulacje w tym zakresie. Istniejące normy mogą podawać szczegółowe wytyczne co do używanego sprzętu, przygotowania materiałów, metodologii oraz opracowania wyników lub opisywać jedynie część procedury. Większość norm ma charakter dobrowolny – wyjątkiem są te, które zostały przywołane w ustawie. Najczęściej są one wymieniane w umowach zawieranych z wykonawcą badań, dla zachowania jasności co do zakresu usług i sposobu ich wykonania.

Czym są normy EN i ASTM oraz co obejmują?

Normy europejskie oznaczane jako EN są opracowywane przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) lub wprowadzane przez uznanie dokumentów tworzonych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Normy oznaczane jako PN-EN to normy europejskie, które zostały wprowadzone do zbioru Polskich Norm. Normy ASTM są normami przygotowanymi przez International ASTM – Międzynarodowe Amerykańskie Towarzystwo Badania Materiałów, które podobnie jak CEN opracowuje i publikuje normy, przewodniki czy tablice wzorców dla różnych procedur kontrolnych i wytwórczych. W odniesieniu do badań NDT normy podają obowiązujące nazewnictwo i potrzebne definicje. Znajdują się w nich również procedury pobierania i przygotowania próbek do badań, a także informacje co do aparatury oraz jej sprawdzania i kalibracji. Normy podają także sposób prowadzenia badań lub pomiarów, a ponadto regulują kwestie zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy.