mask

METODY SPAWANIA I ICH TYPOWE NIEZGODNOŚCI

Spawanie pozwala na szybkie wykonywanie trwałych połączeń między elementami metalowymi. Ich spajanie jest możliwe za sprawą podniesienia temperatury metalu i jego miejscowe upłynnienie oraz utworzenie spójnej, a także jednorodnej struktury po wystudzeniu. Do osiągnięcia tego celu wykorzystuje się kilka różnych technologii. Podczas ich stosowania mogą się jednak pojawić tzw. niezgodności spawalnicze, czyli odstępstwa od przyjętych norm jakościowych, które można wykryć, korzystając z różnych metod badań nieniszczących. Przekonajmy się, jakie stosuje się metody spawania oraz jakie niezgodności mogą im towarzyszyć.

Najważniejsze metody spawania

Spawanie może być wykonywane przy użyciu różnych technologii pozwalających na upłynnienie metalu. W zastosowaniach przemysłowych stosuje się spawanie gazowe, spawanie łukiem elektrycznym oraz spawanie laserowe. W przypadku spawania gazowego będącego najstarszą i używaną do dziś metodą metal jest ogrzewany płomieniem spalanego gazu – acetylenu i tlenu. W spawaniu łukiem elektrycznym niezbędna energia jest wytwarzana wskutek użycia prądu, który przepływa przez spawaną powierzchnię. Do podstawowych metod należy spawanie elektrodą otuloną, która ulega stopieniu, dostarczając materiału niezbędnego do wykonania spoiny. Gazy osłonowe zapobiegające przedostawaniu się ciał obcych i ograniczające tworzenie tlenków pochodzą ze spalającej się otuliny. Inną możliwością jest spawanie w osłonie gazowej – elektrodą topliwą (metody MIG i MAG) albo nietopliwą (TIG). Przy spawaniu laserowym energia pochodzi ze skoncentrowanego strumienia fotonów.

Niezgodności spawalnicze

Niezgodności spawalnicze powstają zwykle w wyniku nieprawidłowego stosowania metody spawalniczej, złego doboru materiałów, usterek używanych urządzeń, a także braku odpowiednich umiejętności u osób wykonujących spoiny. Niezgodności mogą przybierać, postać pęknięć, pustek, wtrąceń (np. żużli lub tlenków), a także przeklejeń i braku przetopu oraz niezgodności kształtu i wymiaru (m.in. podtopienia, nadmierny przetop, przesunięcie brzegów).